PROCES REKRUTACJI

Proces rekrutacyjny w BASE Group w zależności od stanowiska może być bardziej lub mniej rozbudowany i czasochłonny. W czasie rozmowy rekrutacyjnej skupiamy się na analizie informacji zawartych w CV oraz sprawdzaniu kompetencji miękkich niezbędnych na danym stanowisku.

Aby rozwijać swoją karierę w Base Group i wziąć udział w naszym procesie rekrutacji należy zgłosić się za pomocą formularza aplikacyjnego na wybraną, aktualnie prowadzoną rekrutację (lista poniżej), dołączając swoje cv lub wysyłając zgłoszenie na adres mchacia@base.pl, podając informację na jakie stanowisko się aplikuje. Abyśmy mogli brać Kandydaturę pod uwagę, a tym samym przetwarzać dane osobowe, należy dobrowolnie wyrazić zgody na przetwarzanie poszczególnych danych osobowych, ewentualnie danych dodatkowych (jak np. zdjęcie w cv).

Po dokładnej analizie nadesłanych dokumentów wybrane osoby zapraszamy do dalszego etapu rekrutacji, który odbywa się w siedzibie firmy, w Koszwałach.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem działu oraz pracownikiem działu HR badamy poziom wiedzy i umiejętności oraz motywację do pracy i oczekiwania Kandydata. W zależności od stanowiska uzupełnieniem rozmowy mogą być zadania praktyczne, próbki pracy, a w uzasadnionych przypadkach rozbudowane formy oceny.

Jeżeli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na stanowisko zgodne z kwalifikacjami potencjalnego Kandydata, można także zgłosić swoją kandydaturę na adres: mchacia@base.pl. Z nadesłanego cv dane Kandydata wprowadzamy do naszej wewnętrznej bazy na platformie rekrutacyjnej elevato, z której wysyłamy formularz drogą e-mail z możliwością wyrażenia zgód na przetwarzanie danych danych osobowych, abyśmy w przypadku otwarcia rekrutacji zgodnej z kwalifikacjami tego Kandydata, mogli jego zgłoszenie brać pod uwagę w tej rekrutacji, dając jej pierwszeństwo.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH ORAZ O PRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH (RODO)

W przypadku zgłoszenia swojej kandydatury do procesu rekrutacyjnego informujemy, że administratorem danych jest Base Group sp. z o.o. z siedzibą w Koszwałach (ul. Spacerowa 29, 83-020 Koszwały). Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy z późn. zmianami oraz aktów wykonawczych oraz Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej „Rozporządzenie”) w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy w sprawie zatrudnienia w razie wyrażenia dobrowolnej zgody, także w celu przyszłych rekrutacji.

Przewidywane kategorie odbiorców danych
: pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług hostingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu obecnej rekrutacji przetwarzane będą do zakończenia tej rekrutacji, a przetwarzanie w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje- przez okres 2 lat, chyba, że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Danych Osobowych). Informuję, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, o której mowa powyżej, przysługiwać Pani/Panu będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: mchacia@base.pl lub na adres pocztowy: Base Group sp. z o.o., ul. Spacerowa 29, 83-020 Koszwały, Polska.

Zobacz aktualne oferty pracy:

Oferty pracy