Na mocy pkt. 8 lit. h Zapytania ofertowego nr 1/2018, zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Przyczyną unieważnienia jest zbyt wysoka cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa zakładaną kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć za zrealizowanie zamówienia.

 

Szczegóły unieważnienia w załączniku:
– załącznik 1