Monitoring

6 maja 2020

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego Base Group Sp. z o.o.

Kto decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w monitoringu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zapisach z monitoringu wizyjnego jest Base Group Sp. z o.o. z siedzibą w Koszwałach (83-020) przy ul. Spacerowej 29 NIP 5832141328. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem email odo@base.pl

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe w monitoringu wizyjnym i jak długo.

Monitoring stosujemy w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony. Przetwarzanie danych w wymienionych celach leży w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Zapisy z monitoringu przechowujemy przez okres 14 dni.

Kto ma dostęp do danych z monitoringu.

Dostęp do danych uzyskują wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz pracownicy służby ochrony i serwisanci systemu. Nie przekazujemy danych do Państw Trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Z jakich praw może skorzystać każda osoba, której wizerunek został utrwalony w zapisach monitoringu wizyjnego.

Każda osoba może wystąpić do Administratora z żądaniem wykonania praw z art. 15 – 22  RODO tj. prawa uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ponadto może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie lub złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Żądania, o których mowa powyżej należy przesyłać na adres email odo@base.pl

Administrator udziela odpowiedzi na żądanie w ciągu 1. miesiąca od otrzymania żądania, a jeżeli żądanie wymaga podjęcia skomplikowanych działań – w ciągu kolejnych 2. miesięcy. Warunkiem udzielenia odpowiedzi jest potwierdzenie tożsamości osoby, która zgłosiła się z żądaniem.

Administrator może odmówić wykonania praw, o których mowa powyżej,  jeżeli ograniczenia wykonania praw wynikają z obowiązujących przepisów prawa, lub wykonanie prawa jest niemożliwie z uwagi na obiektywnie istniejące ograniczenia techniczne lub technologiczne, na które Base Group Sp. z o.o. nie ma wpływu.